ALGEMENE VOORWAARDEN HAGERTY NEDERLAND VOF


Artikel 1 – Defenities

1. Hagerty Nederland VOF, gevestigd te Naarden, KvK-nummer 81043465, wordt in deze

algemene voorwaarden aangeduid als ‘verkoper’.

2. De contractspartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘koper’.

3. ‘Consument’ is een koper die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

4. ‘Partijen’ zijn verkoper en koper samen.

5. Met de ‘overeenkomst’ wordt bedoeld de verhuur- en/of koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,

bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens

verkoper.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is

overeengekomen.


Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en prijs

1. Alle prijzen die verkoper hanteert zijn in Euro’s, zijn inclusief BTW en zijn exclusief eventuele

overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten,

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die verkoper hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die

anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan verkoper te allen tijde wijzigen.

3. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.

Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit

uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

5. Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals

door verkoper is aangegeven. Dit kan geschieden hetzij door verlenen van korting op de

factuur, hetzij door een creditnota na ontvangst van de betaling. Ten onrechte genoten

betalingskorting zal alsnog door verkoper aan koper in rekening worden gebracht.


Artikel 4 – Monsters en modellen

1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als

aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Dit

is anders als partijen uitdrukkelijk én schriftelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak

wel daarmee zal overeenstemmen.

2. Verkoper spant zich in ervoor te zorgen dat alle aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen, foto’s,

kleuren, tekeningen, omschrijvingen in een catalogus, een (reclame)folder, een website, op

sociale media of anderszins (hierna “Uitingen”) correct zijn en een zo goed mogelijk beeld

geven. Uitingen, zijn slechts indicatief en niet bindend.

3. Het is niet geoorloofd door ons ter beschikking gestelde monsters of modellen te verkopen of

in het algemeen voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt.


Artikel 5 – Betaling

1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurtermijn te zijn voldaan, tenzij partijen uitdrukken én

schriftelijk anders zijn overeengekomen. Elk bedrag dat wordt ontvangen, wordt geacht te

strekken tot voldoening van dat openstaande factuurbedrag dat het eerst is vervallen, tenzij is

aangegeven welke nota voldaan wordt. Met uitzondering van bestellingen door consumenten

geplaatst via de webshop, deze dienen vooraf te worden betaald.

2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke zonder dat een aanvullende

ingebrekestelling is vereist. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de

verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft de koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met

betrekking tot de invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden

berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen

van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij

nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.


Artikel 6 – Onderzoek, klachten

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen

zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of

kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn

overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het

normale (handels)verkeer gelden.

2. Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen

moeten door kopers niet zijnde consumenten binnen drie werkdagen na de dag van aflevering

van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf

te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te

sturen voor dat deel van de koopprijs.

4. Geringe en/of branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, kleur, aantal, maat of

afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten

dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6. Zonder schriftelijke toestemming vooraf kunnen retourzendingen door kopers niet zijnde

consumenten niet door verkoper worden geaccepteerd. Kosten van retourzendingen zijn voor

rekening van koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 7 – Herroepingsrecht consumenten

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder

opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat;

o het product niet is gebruikt

o het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen

o de verzegeling nog intact is

o het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

o de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan;

a. op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen

b. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hagerty.nl

onder vermelding van het ordernummer en de besteldatum.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn

herroepingsrecht te retourneren aan verkoper, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt

te vervallen.

5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van verkoper indien de volledige

bestelling wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten)

volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal verkoper deze kosten binnen 14

dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de

consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan verkoper heeft

geretourneerd.


Artikel 8 – Opschortingsrecht

1. Tenzij de koper een consument is, doet de koper afstand van het recht om de nakoming van

enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van

verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich

beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,

heeft verkoper het recht in de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen

deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in

dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden

noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen

diefstal en de polis op eerste verzoek inzage te geven.

5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet

conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet

geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

6. In geval van Liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen

van koper onmiddellijk opeisbaar.

7. Tenzij de koper een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan

verkoper te verrekenen met een vordering op verkoper.


Artikel 10 – Levering en levertijd

1. Alle (transport)kosten zijn voor koper.

2. Koper dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde

producten tijdig kan plaatsvinden.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of

doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter

beschikking worden gesteld.

4. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die

noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van

koper op te slaan.

5. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening

te brengen.

6. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,

vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

7. Levertijden in offertes of overeenkomsten zijn indicatief en geven koper bij overschrijding

daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk

zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij

levering in delen gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9. Indien de koper bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen

leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de koper.

10. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten

komen geheel voor rekening van de koper.


Artikel 11 – Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de koper

c.q. consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q.

bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan verkoper niet aansprakelijk

kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de koper zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare

beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden bij

verkoper, bij gebreke waarvan verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor

eventuele schade.


Artikel 12 – Oplevering en risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een

overeenkomst tussen partijen, gaat over op de koper op het moment waarop deze juridisch

en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de koper komen of van een derde die

het product ten behoeve van de koper in ontvangst neemt.


Artikel 13 – Vrijwaring

1. De koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de

door verkoper geleverde producten en/of diensten, tenzij dergelijke aanspraken op basis van

deze voorwaarden of op grond van de wet voor rekening en risico van de verkoper zijn.


Artikel 14 – Klachten

1. De koper dient een door verkoper geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te

onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de koper

redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de koper verkoper daarvan

zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de

tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen verkoper uiterlijk binnen twee maanden na constatering van de

tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De koper geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat

verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen

partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet

toe leiden van verkoper gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan

zijn overeengekomen.


Artikel 15 – In gebreke stelling

1. De koper dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan verkoper.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de koper dat een ingebrekestelling verkoper ook

daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Artikel 16 – Aansprakelijkheid koper

1. Als verkoper een overeenkomst aangaat met meerdere kopers, is ieder van hen hoofdelijk

aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan verkoper

verschuldigd zijn


Artikel 17 – Aansprakelijkheid verkoper

1. Indien verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe

schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst of die

voortvloeit uit de wet.

2. Verkoper is jegens kopers niet zijnde consumenten nooit aansprakelijk voor indirecte schade,

zoals gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen of schade

voortvloeiend uit aanspraken van derden, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of

bewuste roekeloosheid.

3. Indien verkoper aansprakelijk is voor enige schade jegens een koper niet zijnde een

consument, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)

uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid

beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag van het product of producten waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Elk recht van de koper op schadevergoeding van verkoper vervalt in elk geval 12 maanden na

de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.


Artikel 18 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dan het voor een behoorlijke uitvoering

van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te

vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig

aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties heeft, licht de verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de verkoper daarbij aan in hoeverre

de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg

heeft.

5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in

rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan

hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 19 – Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een

beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk

Wetboek.


Artikel 20 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar

blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die

het dichtst in de buurt komt van wat verkoper bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt

voor ogen had.


Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in. Het arrondissement waar verkoper is gevestigd is exclusief

bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet

dwingend anders voorschrijft.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: